ALGEMENE VOORWAARDEN .

WOOD&SPA
 

Status: 04.2021

Algemeen op onze diensten

1. Toepasbaarheid, definities en partijen

1.1. Huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gesloten tussen WOOD&SPA

en de klant, met inbegrip van alle bijkomende diensten, adviezen en informatie die wij in onze hoedanigheid van

verkoper/aannemer verlenen en/of verstrekken, alsook op overeenkomsten en diensten op afstand die gebaseerd zijn op

bestellingen die via onze online shop WOOD-SPA of via MAIL zijn afgesloten.

Onder “overeenkomst op afstand” moet worden verstaan: iedere overeenkomst die tussen de Wood&SPA en haar klant wordt

gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke

aanwezigheid van Sortimo en de klant en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt

gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

Contracten, leveringen en andere diensten die via de platform www.wood-spa.be  worden

verwerkt, worden beschouwd als overeenkomsten op afstand.

1.2. Onder “klanten” moet worden verstaan: zowel consumenten als andere ondernemingen.
 

1.3. Onder “consument” moet worden verstaan: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-,

bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 

1.4. Onder “onderneming” moet worden verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft
.

1.5. Identiteit van de aanbieder van de producten terug te vinden in de platform (hierna “wood&SPA” genoemd):


WOOD & SPA
Lode zielensstraat1
8930 Menen
Tel:056/29.30.96

info@wood-spa.be

Btw: BE0837024183
 

1.6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke huidige en toekomstige overeenkomst afgesloten tussen Wood&Spa en

haar klanten.
 

1.7. Individuele overeenkomsten hebben voorrang op deze algemene voorwaarden. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende

algemene voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij hun toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk werd

overeengekomen.
 

1.8. Deze algemene voorwaarden (AV) zijn ook van toepassing wanneer wij de goederen zonder voorbehoud aan de klant leveren

of aan de klant diensten verlenen in geval van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van deze algemene voorwaarden (AV)


WEBSHOP

 

Prijzen

Al onze prijzen vermeld in de webshop zijn inclusief btw . Een overzicht van de verzendkosten voor het te bestellen product wordt ten alle tijden weergegeven op de product pagina  van het  te bestellen product .  Prijzen kunnen aangepast worden.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Conformiteit

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.
 

Levering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Het bestelde product wordt in principe binnen 5 dagen geleverd, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door WOOD & SPA uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.
 

Bestellen en leveren

Hoe snel ontvang ik mijn bestelling?

Wij doen zorgvuldig ons best om de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren.

Daarom hanteren wij onderstaande indien de producten in voorraad zijn:

 • Levering binnen 2 à 5 werkdagen;
   

Mochten wij om wat voor reden dan ook de levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Uit welke bezorgopties kan ik kiezen


Wanneer ontvang ik een track and trace code?

Al onze bestellingen worden voorzien van een track and trace code. Deze ontvangt u via de e-mail op het moment van verzenden.

Betaling en bevestiging

De betaling gebeurt online via een beveiligd betaalsysteem .WOOD & SPA werkt voor de online betalingen samen met Stripe. Stripe voldoet aan de strengste veiligheidsnormen die wettelijk zijn bepaald . Als je kiest voor een online betaling wordt de bestelling bij ons bekrachtigd na akkoord van het betaalorganisme. Bij weigering door dit organisme wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt er een annuleringswaarschuwing gegeven. Betalingen worden verwerkt voor en namens ,    WOOD & SPA geregistreerd in België met ondernemingsnummer: 0837.024.183


Van welke betaalmethoden kan ik gebruik maken bi WOOD & SPA   ?

Bij WOOD & SPA kunt u betalen met Ideal, bancontact en kredietkaarten. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden voor de koper.

 

Is online betalen veilig?

Niemand mag er ongevraagd met uw geld vandoor gaan. Daarom maken wij gebruik van een beveiligde internetbeveiliging zodra u bij onze virtuele kassa bent. Dan krijgen anderen niet de kans om mee te kijken. Deze veilige verbinding heet SSL beveiliging  en herkent u aan het  slotje in uw browser.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

   

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Geopende, niet meer goed gesloten, aangebroken of gebroken producten kunnen niet worden geretourneerd. Producten kunnen alleen geruild worden wanneer deze ongeopend of ongebruikt zijn en waarvan de verzegeling nog niet verbroken is.

Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Hoe stuur ik ontvangen producten terug?

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, moet het product in de originele staat geretourneerd worden. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Bestelde producten die u terug wil sturen kunt u verzenden naar ons adres:
WOOD & SPA
Lode zielenslaan 1
8930 Menen 
België


Als u een product retour stuurt krijgt u geen vervangend artikel. Een nieuw product kunt u via de webwinkel opnieuw bestellen. Indien u een verkeerd artikel of een artikel met een fout heeft ontvangen moet deze altijd terug. Alle retourkosten zijn dan voor  WOOD & SPA Schade aan ontvangen artikelen kunt u binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling melden via e-mail: info@wood-spa.be

Klachten regeling

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@wood-spa.be  Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.